Ukrainos energetikos infrastruktūrai - 4 sunkvežimiai paramos \4 вантажівки з допомогою для підтримки енергетичної інфраструктури України

Ukrainos energetikos infrastruktūrai 4 sunkvežimiai paramos

Beveiks prieš dvejus metus Rusijai pradėjus karą Ukrainoje ir tikslingai naikinant šios šalies energetikos sektorių, Lietuva, siekdama atstatyti sugriautą Ukrainos energetinę infrastruktūrą, aktyviai tiekia įrangą, būtiną elektros sistemos remonto darbams atlikti.

Kunigaikšįių Ostrogiškių karūnos fondas kartu su AB “Ignitis gamyba” ir AB “Energijos skirstymo operatorius” suvienijo jėgas bendram tikslui – padėti Ukrainos energetikams kaip įmanoma operatyviau vartotojams atstatyti energijos tiekimą. 2023 metų gruodžio 27 d. pasirašytose paramos teikimo sutartyse įmonės Ukrainos energetikos sektoriui sutiko perduoti 55 įvairaus tipo galios transformatorius, elektros kabelio, kirtiklių, jungiklių ir žiemos darbo drabužių. Paramos suma siekia per 160 tūks. eurų.

Dėl vakarų ir rytų Europos energetikos sistemų skirtumų, Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse esanti įranga yra lengviausiai pritaikoma Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir remontui. Ekspertų vertinimu, šalyje apgadinta arba sunaikinta apie 50 proc. energetikos infrastruktūros. Šiuo metu perduodama įranga ir medžiagos reikalingos energetikos infrastruktūros remontui ir atstatymui. Pagalba energetikos sektoriui gelbsti gyvybes ir padeda užtikrinti būtinųjų visuomeninių paslaugų teikimą visoje Ukrainoje.

„Didžiuojuosi lietuvių nenuilstančia dvasia, iniciatyvumu, gebėjimu susitelkti skubiems ir ypatingiems uždaviniams. Artėjant karo prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę antrosioms metinėm, ypatingai svarbu parodyti solidarumą ir empatiją šalies gyventojams ir gynėjams. Man kaip Ostrogiškių karūnos fondo pirmininkui labai malonu, kad fondas galėjo prisidėti teikiant pagalbą Ukrainos energetinę infrastruktūrai“, – sakė Robertas Gabulas.

Ukrainos energetikos infrastruktūrai surinktą paramą nuvežti padėjo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje, Energetikos ir Susisiekimo ministerijos.

4 trucks of support for Ukraine’s energy infrastructure

Almost two years ago Russia started a war in Ukraine and purposefully destroyed the country’s energy sector. Since the very beginning Lithuania actively supplying the equipment and materials necessary for the repairing and rebuilding the destroyed energy infrastructure of Ukraine.

Charitable Foundation “Crown Princes Ostrog” together with AB “Ignitis gamyba” and AB “Energijos skyrstymo operatorius” joined forces for the common goal – to help Ukrainian energy companies to restore energy supply to consumers as quickly as possible. The companies agreed to donate 55 different types of power transformers, electric cables, circuit brakers, switches and winter work clothes to the Ukrainian energy sector. The total amount of support signed in Donation agreements on December 27, 2023 reaches over 160 thousand euros.

Western and Eastern European energy systems have technological differences, therefore the equipment used in Lithuanian and neighboring countries energy systems are easy to adapt to the Ukraine’s energy infrastructure. According to experts, about 50 percent of the country’s energy infrastructure has been damaged or destroyed. Currently, four trucks with equipment and materials required for the repair and reconstruction of the energy infrastructure are on the way to Ukraine. Helping the energy sector saves lives and helps to ensure the provision of essential public services throughout Ukraine.

“I am proud of Lithuanians’ tireless spirit, initiative, ability to focus on urgent and special tasks. As the second anniversary of the war against the independent state of Ukraine approaches, it is especially important to show solidarity and empathy to the country’s residents and defenders. As the chairman of the Charitable Foundation “Crown Princes Ostrog”, I am very pleased that the fund could contribute to the provision of assistance to Ukraine’s energy infrastructure,” said Robertas Gabulas.

The European Union, the Embassy of the Republic of Lithuania in Ukraine, and the Ministries of Energy and Transport helped to ship the support for the energy infrastructure to Ukraine.

***

4 вантажівки з допомогою для підтримки енергетичної інфраструктури України

Майже два роки тому росія розпочала війну в Україні та цілеспрямовано винищує її енергетичний сектор. З самого початку Литва активно постачає обладнання та матеріали, які необхідні для ремонту та відбудови зруйнованої енергетичної інфраструктури України.

Благодійний фонд «Корона князів Острозьких» спільно з АБ «Ігнітіс гамиба» та АБ «Energijos skyrstymo operatorius» об’єднали свої зусилля заради спільної мети – допомогти українським енергетикам якомога швидше відновити енергопостачання споживачів. Компанії погодилися передати українській енергетиці 55 різних типів силових трансформаторів, електричних кабелів, автоматичних вимикачів, комутаторів та зимового спецодягу. Загальна сума підтримки, що була зазначена у підписаних Угодах про пожертвування 27 грудня 2023 року, сягає понад 160 тисяч євро.

Енергосистеми Західної та Східної Європи мають певні технологічні відмінності, тому обладнання, яке використовується в енергетичних системах Литви та сусідніх країн, легко адаптувати до енергетичної інфраструктури України. За оцінками експертів, близько 50 відсотків енергетичної інфраструктури країни було пошкоджено або зруйновано. Наразі в Україну прямують чотири вантажівки з обладнанням і матеріалами, необхідними для ремонту та реконструкції енергетичної інфраструктури. Адже допомога енергетичному сектору рятує життя та допомагає забезпечити надання основних державних послуг по всій Україні.

«Я пишаюся невтомним духом, ініціативністю, здатністю литовців зосереджуватися на невідкладних і важливих завданнях. З наближенням другої річниці війни проти незалежної держави Україна особливо важливо проявляти співчуття та солідарність з жителями цієї країни і як голові Благодійного фонду «Корона князів Острозьких» мені дуже приємно, що фонд зміг сприяти наданню допомоги енергетичній інфраструктурі України», – зазначив Робертас Габулас.

Європейський Союз, Посольство Литовської Республіки в Україні, а також Міністерства енергетики та транспорту допомогли забезпечити надсилання Україні необхідної підтримки для енергетичної інфраструктури.